แบบรายงานตัว / แจ้งผลการแข่งขัน
"วชิรวิชาการ ครั้งที่ 8" ประจำปีการศึกษา 2556
รหัสกิจกรรม กิจกรรม วาดภาพระบายสี ป.3 ระดับชั้น ประถมศึกษา

ที่ รหัส ร.ร. ชื่อสถานศึกษา สังกัด ชื่อสกุล ผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อ คะแนนที่ได้ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม


ลงชื่อ......................................กรรมการ

     (.....................................)
ลงชื่อ......................................กรรมการ

     (.....................................)
ลงชื่อ......................................กรรมการ

     (.....................................)
 
ลงชื่อ......................................กรรมการ

     (.....................................)
ลงชื่อ......................................กรรมการ

     (.....................................)